Polityka prywatności
Polityka prywatności online.

Niniejsza polityka prywatności online dotyczy informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej strony w systemie online. Podobne zasady stosujemy wobec informacji gromadzonych podczas rozmów telefonicznych z naszymi klientami.


Jakie informacje gromadzimy?

Gromadzimy informacje o naszych klientach, gdy odwiedzają naszą stronę, wypełniają formularz, wykonują do nas połączenia telefoniczne lub nabywają usługę.

Gdy składa się wniosek on-line na naszej stronie, można zostać poproszonym o podanie, we właściwym zakresie m.in. następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer i rodzaj dokumentu tożsamości, numer telefonu, data urodzenia, numer PESEL, dane pracodawcy, dane prowadzonej działalności, dane o dochodach oraz dane o obciążeniach finansowych. Można także odwiedzić naszą stronę anonimowo.


W jakim celu gromadzimy informacje za pośrednictwem naszej strony?

Informacje dotyczące osób odwiedzających naszą stronę, mogą być wykorzystane aby:
- zapewnić finansowanie zakupu pojazdu w postaci kredytu,
- zapewnić finansowanie zakupu pojazdu w postaci leasingu,
- zapewnić ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu,
- stworzyć spersonalizowany profil naszych klientów (dane klientów pomagają nam usprawnić i polepszyć działania mające na celu bardziej trafne spełnianie oczekiwań naszych klientów),
- ulepszyć działanie naszej strony. Stale staramy się udoskonalić naszą ofertę, prezentowaną na naszej stronie, która powstaje z uwzględnieniem danych zbieranych w toku obserwacji zachowań osób odwiedzających naszą stronę,
- ulepszyć obsługę klienta. Informacje pozyskane od klientów pomagają nam stworzyć bardziej efektywną reakcję na oczekiwania naszych klientów oraz skuteczne wsparcie sprzedaży,
- zarządzać konkursami, promocjami, ankietami i innymi funkcjonalnościami strony.


Kiedy przesyłamy Państwa dane do partnerów?

Przesyłamy dane niezbędne do realizacji wniosku kredytowego lub leasingowego tylko jednorazowo, tj. wysyłamy jeden wniosek do jednego banku / firmy leasingowej. Jeśli zajdzie konieczność skierowania wniosku do innego z naszych partnerów, zanim tego dokonamy, poinformujemy Państwa o zaistniałej konieczności mailowo lub telefonicznie.


Na co wyrażacie Państwo zgodę kierując do nas wniosek on-line?

Wypełniając formularz wniosku on-line, zarówno kredytowego jak i leasingowego, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie właściwych danych osobowych: osób fizycznych, przedsiębiorców, wspólników spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego, osób reprezentujących spółki prawa handlowego wg KRS, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

W celu zapewnienia zgodności zapisów polityki prywatności oraz zgody na udostępnianie danych osobowych w celu realizacji złożonej przez Państwa dyspozycji związanej z pośrednictwem w zawarciu umowy kredytu, umowy leasingu lub umowy ubezpieczenia, dostosowujemy poniższy zakres wymaganych klauzul do wzorców naszych partnerów (banki, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe), zwane dalej partnerami portalu alta-kredyt.pl (NASI PARTNERZY). Wykorzystując nasze narzędzia, w tym formularze on-line, akceptujecie Państwo poniższe zapisy:

 • w celu rozpatrzenia wniosku złożonego on-line, wyrażam zgodę na weryfikację informacji dotyczących mojej sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej w miejscu zamieszkania/pracy/ prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników partnera portalu alta-kredyt.pl lub działającym na zlecenie Banku lub leasingodawcy firmom zajmującym się weryfikacją terenową wnioskodawców.

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez partnerów portalu alta-kredyt.pl, moich danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę bankową, zawartych we wniosku, dla potrzeb oceny zdolności i wiarygodności kredytowej oraz przygotowania i zawarcia umowy kredytowej. Zgoda obowiązuje także w przyszłości i może być w każdym czasie odwołana.

 • wyrażam zgodę na przekazywanie przez partnerów portalu alta-kredyt.pl moich danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę bankową, zawartych we wniosku podmiotom powiązanym z partnerami portalu alta-kredyt.pl, w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

 • wyrażam zgodę na wystąpienie przez partnerów portalu alta-kredyt.pl, za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 9.04.2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).

 • wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazanych przez partnerów portalu alta-kredyt.pl, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez partnerów portalu alta-kredyt.pl czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym właściwymi przepisami.

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem – w zakresie przewidzianym przepisami Prawa bankowego oraz innych ustaw.

 • akceptuję, iż moje dane będą przetwarzane przez partnerów portalu alta-kredyt.pl, w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawieraniem i wykonywaniem czynności bankowych, a także w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez partnerów portalu alta-kredyt.pl.

 • akceptuję, iż partnerzy portalu alta-kredyt.pl mogą przekazać moje dane osobowe oraz informacje uzyskane przy zawieraniu i wykonywaniu umowy do Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowego Rejestru, którego administratorem jest Związek Banków Polskich, z siedzibą przy ul. Smolnej 10A, 00-375 Warszawa. Dane te mogą być udostępnione biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, w zakresie w nich określonym.

 • posiadam zgodę Współmałżonka na przekazanie jego/jej danych osobowych na podstawie art.25 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z pózn. zm.). Zobowiązuję się przekazać Współmałżonkowi informacje zawarte w niniejszej „polityce prywatności Administratora Danych” wraz z informacją, ze jego/jej dane partnerzy portalu alta-kredyt.pl otrzymali ode mnie. Współmałżonkowi przysługuje prawo wniesienia wniosku o zaprzestanie przetwarzania jego/jej danych.

 • oświadczam, ze przeciwko mnie, ani mojemu współmałżonkowi nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, w wyniku którego mogłoby być wszczęte przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne.

 • upoważniam partnerów portalu alta-kredyt.pl do zasięgnięcia w innych instytucjach i innych bankach dotyczących mnie informacji o sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej.

 • upoważniam partnerów portalu alta-kredyt.pl do zasięgnięcia u mojego pracodawcy informacji o uzyskiwanym przeze mnie wynagrodzeniu i zobowiązuje się do przekazania pracodawcy informacji o udzielonym upoważnieniu.

 • oświadczam, że dane osobowe, zawarte w składanym przeze mnie formularzu są aktualne na dzień jego złożenia.

 • Powyższe zgody dotyczą także danych zawartych w dokumentach wskanowanych do systemu wniosku on-line, portalu alta-kredyt.pl.

  Upoważniam partnera portalu alta-kredyt.pl do przekazania moich danych w celu promocji i reklamy działalności jednostkom powiązanym wyłącznie z tym samym partnerem portalu alta-kredyt.pl lub należącym do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oraz jednostkom współpracującym z wskazanym partnerem portalu alta-kredyt.pl przy zawarciu umowy.

  Oświadczam, ze nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu oraz nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidacje majątku dłużnika.

  Pod odpowiedzialnością karną (art. 297 KK) potwierdzam zgodność z prawdą podanych informacji w złożonym on-line lub telefonicznie wniosku kredytowym lub wniosku leasingowym.

  Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody prosimy o nie wysyłanie wniosku on-line.

  RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:
 • Administratorem Twoich danych osobowych, czyli przedsiębiorcą decydującym o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych jest MOTO-TOUR.PL Artur Biedroń, zarejestrowana zgodnie z rejestrem handlowym (zwana dalej „Firmą”).
 • Firma przetwarzać będzie następujące Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych, a także w celu prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych wykonywane jest dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • Odbiorcą Twoich danych jest tylko i wyłącznie Firma, która będzie je wykorzystywać zgodnie z podjętą przez klienta deklaracją.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Firmę na Twoją rzecz, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, nie dłużej jednak niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, które przysługuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanego powyżej.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług przez Firmę na Twoją rzecz. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług przez Firmę na Twoją rzecz.


 • Czy wykonujemy mailing ofertowy?

  Możemy przesyłać Państwu sporadyczne informacje e-mailowe. Adres e-mail, podany podczas rejestracji klienta lub zamawiania usługi może zostać użyty do przesłania informacji dotyczących nowych usług w ofercie ALTA, nawiązujących do oferty, którą interesował się dany klient. Zobowiązujemy się ograniczyć przesyłanie sporadycznych e-maili wyłącznie do zaproszeń do skorzystania z nowych usług w ofercie ALTA oraz próśb o wzięcie udziału w posprzedażowej ankiecie badającej poziom satysfakcji klienta. Można w dowolnej chwili odmówić zgody na przesyłanie sporadycznych e-maili, wysyłając przedmiotową prośbę na biuro@alta-kredyt.pl.


  Jak chronimy Państwa informacje?

  Wprowadzamy szereg narzędzi mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa Państwa osobistych danych ujawnianych podczas wizyt na naszej stronie. Wypełnianie formularzy wniosków kredytowych i leasingowych odbywa się w połączeniu szyfrowanym. Dane klientów przechowywane są na serwerach gwarantujących najwyższe standardy bezpieczeństwa zgromadzonych na nich informacji.

  Dane osobowe zawarte w formularzach i wnioskach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).


  Czy transferujemy jakiekolwiek informacje podmiotom trzecim?

  Dane klientów, zarówno publiczne jak i prywatne nie będą sprzedane, wymieniane, transferowane, ani przekazywane innemu podmiotowi pod żadnym warunkiem, bez Państwa zgody, poza czynnościami niezbędnymi do realizacji zamówionej usługi, tj. kredyt, leasing lub ubezpieczenie. Tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia klienta, powierzone nam dane mogą zostać skierowane do banku, leasingodawcy lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

  Nie dotyczy to podmiotów, które współpracują z nami w zakresie utrzymania funkcjonalności naszej strony tj. udostępniania zabezpieczonej przestrzeni na serwerach, tak długo jak wspomniane podmioty utrzymują poufny charakter przedmiotowych danych.


  Linki do stron podmiotów trzecich.

  Według naszego uznania, możemy zamieszczać na naszej stronie linki do ofert lub produktów podmiotów trzecich. Strony internetowe wspomnianych podmiotów mają własne i niezależne polityki prywatności. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość i działania tychże stron. Niemniej jednak, ze względu na nieustanne starania mające na celu utrzymanie niezależności i profesjonalizmu naszej strony, zapraszamy do przekazywania opinii dotyczących przedmiotowych stron należących do podmiotów trzecich.


  Administrator danych

  Właściciel portalu www.alta-kredyt.pl, Artur Biedroń, NIP: 794-108-72-44, z siedzibą w 37-530 Sieniawa, os. K. Wielkiego 9/17 (przedstawiciel banku, przedstawiciel firmy leasingowej), na podstawie art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) informuje, iż jest Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych.

  Dane te są zbierane w celu wykonywania czynności bankowych i innych czynności z zakresu działalności bankowej oraz prowadzenia marketingu. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty uprawnione do żądania ich od banku, firmy leasingowej lub towarzystwa ubezpieczeń, na podstawie przepisów prawa oraz do otrzymania od banku danych na podstawie zawartych z nim umów, w szczególności:
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77A,
 • Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8, na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, oraz inne banki na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe.

 • Administrator informuje o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych. Dane osobowe mogą być przekazane przez partnerów portalu alta-kredyt.pl, wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz wskazanym przez Państwa przy zawieraniu umowy.
  Właściciel portalu alta-kredyt.pl, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.), zapewnia wszystkim użytkownikom serwisu www.alta-kredyt.pl możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę użytkownika, usunięte z naszej bazy danych. Aby dokonać zmiany w przekazanych nam danych, prosimy o kontakt na e-mail: biuro@alta-kredyt.pl z informacją o oczekiwanych zmianach.


  Zgoda na niniejsze zapisy

  Poprzez używanie niniejszej strony wyrażacie Państwo zgodę na zapisy naszej polityki prywatności.


  Zmiany naszej Polityki Prywatności

  Jeśli zdecydujemy się zmienić zapisy naszej polityki prywatności, umieścimy zmiany na niniejszej stronie. Ostatnia modyfikacja zapisów naszej polityki prywatności nastąpiła w dniu 30.07.2012 r.

  Kontakt z nami

  Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące zapisów naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych umieszczonych na stronie: KONTAKT
  Copyright © 2019 ALTA